Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Sv translation
languageen

Make and receive calls in Microsoft teams.

Table of Contents
Expand
titleAdd and Set up the Daktela App in MS Teams

Add and Set up the Daktela App in MS Teams

Log in to Microsoft Teams.

Open the Apps tab, find the Daktela app and install it.

The Daktela App will appear in your sidebar. Click it to open it.

In the Daktela tab of the App, enter your Daktela URL (e.g. yourcompany.daktela.com) and click Connect. The App will remember your URL until you disconnect it.

Tip

After you click Connect, the Daktela login page will load. You do NOT need to log in!


Expand
titleSign Out of Your Daktela URL

Sign Out of Your Daktela URL

Open the Daktela App from your sidebar. In the Settings tab of the App, click Sign out.

To use Daktela in MS Teams again, you will need to re-enter your URL in the Daktela tab of the App.

Expand
titleMake and Receive Calls

Make and Receive Calls

Make a Call to a New Number

 1. In MS Teams, open the Calls tab from the sidebar.
 2. Enter the phone number you want to call using the key pad in the bottom of the screen or your keyboard.
 3. Click Call or press Enter on your keyboard to start the call.
 4. Control the call like a standard MS Teams call.

Start a Call from History of Contacts

 1. In MS Teams, open the Calls tab from the sidebar.
 2. Go to Contacts or History.
  1. In Contacts, click the Phone button at the end of the line with the contact you want to call.
  2. In History, double click a past call to dial it again or click the Options dots at the end of the line and click Call back.
 3. Control the call like a standard MS Teams call.

Receive a Call

When you have an in incoming call, you will receive a standard MS Teams notification. Accept it using the Blue Phone button, reject it using the Red Phone button.

Control the call like a standard MS Teams call.
Expand
titleAdmin – Add an MS Teams Device and Assign it to a User

Admin – Add an MS Teams Device and Assign it to a User

Add an MS Teams Device – up to version 6.19.x

Tip

For versions 6.20+, you can manage your MS Teams Devices in Manage → Devices → MS Teams Devices.

 1. In Daktela, go to Manage → Devices → External numbers.
 2. Add a new number – the user's extension is MS Teams.
 3. Device: enter the extension number of the MS Teams User.
 4. External type: select Microsoft Teams.
 5. Save the device.
 6. Configure the user in PowerShell.
Note

The above applies to MS Teams running on Azure Active Direcory (cloud). If you are using on-premise Active Directory, contact your Microsoft 365 specialist or get in touch with our Support team and we can recommend one to you.

Assign the Device to a User

 1. In Daktela, go to Manage → Users → List of users.
 2. Open the user to who you want to assign the device.
 3. Enter the device (the number you have entered in 3. above) under Devices.
 4. Save the user.


Info

If you need help setting up MS Teams for use with Daktela, please contact us on +420 226 211 245 or at daktela@daktela.com.

Expand
titleAdmin – Download and Install the Daktela Plug-in

Admin – Download and Install the Daktela Plug-in

 1. Download the Daktela MS Teams plug-in. Do not unzip it.
 2. Go to your MS Teams admin console at https://admin.teams.microsoft.com/policies/manage-apps
 3. Go to Teams Apps → Manage Apps.
 4. Click Upload and select the file you downloaded in Step 1. After you upload it, the Daktela App will be available in the App catalog in your entire domain.
 5. Add the Daktela App to your apps.


Note

It may take up to 24 hours for the changes to take effect in MS Teams.

HTML
<!-- ======================== -->
<!-- CSS for the button block -->
<style type="text/css">
.div_expand-collapse_all {
text-align:center;
font-size:.8em;
color:#EDEDED;
border-radius:.3em;
border-width:thin;
border-style:solid;
border-color:#cce9cd;
background-color:#077CC1;
position:fixed;
bottom:0;
right:0;
padding:.5em;
z-index:200;
}
.div_expand-collapse_all:before {
content:"Expand or collapse all sections"
}
.buttons_expand-collapse_all {
font-size:.8em;
margin-top:.2em;
}
.expand-control-text {
  font-size:130%;
	color:#077CC1
}
</style>
<!-- ======================================= -->
<!-- "Expand All" and "Collapse All" buttons -->
<div class="div_expand-collapse_all"><br />
<button class="buttons_expand-collapse_all" name="expandAll" id="expandAll" type="button">Expand All</button>
<button class="buttons_expand-collapse_all" name="collapseAll" id="collapseAll" type="button">Collapse All</button>
</div>
<!-- =================== -->
<!-- "Expand All" script -->
<script type="text/javascript">
AJS.toInit(function() {
AJS.$('#expandAll').click(function() {
AJS.$('.expand-container').each(function() {
if (AJS.$('.expand-content', this).css('display', 'none').css('opacity', '0')) {
AJS.$('.expand-control .expand-control-icon', this).addClass('expanded');
AJS.$('.expand-content', this).removeClass('expand-hidden');
AJS.$('.expand-content', this).css('display', 'block');
AJS.$('.expand-content', this).css('opacity', '1');
}
});
});
});
</script>
<!-- ===================== -->
<!-- "Collapse All" script -->
<script type="text/javascript">
AJS.toInit(function() {
AJS.$('#collapseAll').click(function() {
AJS.$('.expand-container').each(function() {
if (AJS.$('.expand-content', this).css('display', 'block').css('opacity', '1')) {
AJS.$('.expand-control .expand-control-icon', this).removeClass('expanded');
AJS.$('.expand-content', this).addClass('expand-hidden');
AJS.$('.expand-content', this).css('display', 'none');
AJS.$('.expand-content', this).css('opacity', '0');
}
});
});
});
</script>


<script>
var expandAnchor = function() {
 var hash = decodeURIComponent(window.location.hash);
 if (hash) {
  var hashPageTitle = AJS.params.pageTitle.split(" ").join("");
  if (hash.indexOf(hashPageTitle) === -1) {
   if (jQuery.isNumeric(hashPageTitle.substring(0,1))) {
    hash = "#id-" + hashPageTitle + "-" + hash.slice(1);
   } else {
    hash = "#" + hashPageTitle + "-" + hash.slice(1);
   }
  }
  var escapedId = hash.replace(/[!"$%&'()*+,.\/:;<=>?@[\\\]^`{|}~]/g, "\\$&");
  jQuery(escapedId).parents('.expand-container').children('.expand-hidden').prev().click();
  window.location.href=hash;
 }
}
AJS.toInit(function() {
 // handle initial page load
 expandAnchor();


 // use polling because hashchange event doesn't fire for some reason
 function hashHandler(){
  this.oldHash = window.location.hash;
  this.Check;
  var that = this;
  var detect = function(){
    if(that.oldHash!=window.location.hash){
      console.log("HASH CHANGED - new has" + window.location.hash);
			expandAnchor();
      that.oldHash = window.location.hash;
    }
  };
  this.Check = setInterval(function(){ detect() }, 100);
}
var hashDetection = new hashHandler();
});
</script>


Sv translation
languagecs

Vyřiďte příchozí a odchozí hovory z Microsoft Teams.

Table of Contents
Expand
titlePřidejte a nastavte aplikaci Daktela v MS Teams

Přidejte a nastavte aplikaci Daktela v MS Teams

Přihlaste se do Microsoft Teams.

Otevřete kartu Aplikace, vyhledejte aplikaci Daktela a nainstalujte ji.

Aplikace Daktela se zobrazí ve vašem postranním panelu. Kliknutím na ni ji otevřete.

V kartě Daktela v aplikaci zadejte URL vaší instance Daktela (např. vasespolecnost.daktela.com) a klikněte na Připojit. Aplikace si vaše URL bude pamatovat do té doby, než ho odpojíte.

Tip

Po kliknutí na Připojit se načte přihlašovací stránka Daktela. Přihlašovat se NEMUSÍTE!


Expand
titleOdhlaste se z vaší instance Daktela

Odhlaste se z vaší instance Daktela

Otevřete aplikaci Daktela z postranního panelu. V kartě Settings aplikace klikněte na Sign out.

Budete-li chtít aplikaci Daktela v MS Teams opět používat, znovu zadejte svoje URL v kartě Daktela.

Expand
titleZahajte a přijměte hovor

Zahajte a přijměte hovor

Zahajte hovor na nové číslo

 1. V MS Teams otevřete z postranního panelu kartu Hovory.
 2. Pomocí číselníku na dolní straně obrazovky nebo pomocí klávesnice zadejte telefonní číslo, na které chcete zavolat.
 3. Klikněte na Vytočit číslo nebo stiskněte Enter na klávesnici.
 4. Hovor ovládejte stejně jako běžný hovor v MS Teams.

Zahajte hovor z Kontaktů nebo Historie

 1. V MS Teams otevřete z postranního panelu kartu Hovory.
 2. Přejděte na Kontakty nebo Historii.
  1. V Kontaktech klikněte na ikonu telefonu na konci řádku kontaktu, kterému chcete zavolat.
  2. V Historii zahájíte hovor dvojitým kliknutím na hovor z historie, který chcete volat znovu, nebo kliknutím na tři tečky na konci řádku a kliknutím na Zavolat zpět.
 3. Hovor ovládejte stejně jako běžný hovor v MS Teams.

Přijměte hovor

Při příchozím hovoru se zobrazí standardní notifikace, jako u jiných aktivit v MS Teams. Přijměte ho kliknutím na modré tlačítko telefonu, odmítněte ho kliknutím na červené tlačítko telefonu.

Hovor ovládejte stejně jako běžný hovor v MS Teams.
Expand
titleAdmin – Přidejte zařízení MS Teams a přiřaďte ho uživateli

Admin – Přidejte zařízení MS Teams a přiřaďte ho uživateli

Přidejte zařízení MS Teams

Tip

Ve verzích 6.20+ se zařízení MS Teams spravují v Spravovat → Zařízení → Zařízení MS Teams.

 1. V Daktele přejděte na Spravovat → Zařízení → Externí čísla.
 2. Přidejte nové číslo.
 3. Zařízení/Číslo: zadejte číslo linky uživatele MS Teams.
 4. Externí typ: vyberte Microsoft Teams.
 5. Číslo uložte.
 6. Nastavte uživatele v PowerShell.
Note

Postup uvedený výše platí jen pro MS Teams provozované v Azure Active Directory (cloudu). Pokud používáte řešení on-premise Active Directory, kontaktujte svého specialistu na Microsoft 365 – případně vám můžeme nějakého doporučit.


Přiřaďte zařízení uživateli

 1. V Daktele přejděte na Spravovat → Uživatelé → Seznam uživatelů.
 2. Otevřete uživatele, kterému chcete zařízení přiřadit.
 3. Zadejte číslo zařízení (které jste zadali v kroku 3. výše) do pole Zařízení.
 4. Uživatele uložte.


Info

Pokud máte jakékoliv problémy s nastavením MS Teams pro použití s Daktelou, zavolejte nám na +420 226 211 245 nebo pošlete email na daktela@daktela.com.

Expand
titleAdmin – Stáhněte a nainstalujte Daktela plug-in

Admin – Stáhněte a nainstalujte Daktela plug-in

 1. Stáhněte Daktela plug-in pro MS Teams. Nerozbalujte ho.
 2. Otevřete administrátorskou konzoli MS Teams na https://admin.teams.microsoft.com/policies/manage-apps.
 3. Přejděte na Teams Apps → Manage Apps.
 4. Klikněte na Upload a vyberte soubor, který jste stáhnuli v kroku 1. Po nahrání bude Aplikace Daktela k dispozici v katalogu aplikací v MS Teams pro celou vaši doménu.
 5. Přidejte aplikaci Daktela do svých aplikací v MS Teams.


Note

Změny s v MS Teams projeví obvykle do 24 hodin.

HTML
<!-- ======================== -->
<!-- CSS for the button block -->
<style type="text/css">
.div_expand-collapse_all {
text-align:center;
font-size:.8em;
color:#EDEDED;
border-radius:.3em;
border-width:thin;
border-style:solid;
border-color:#cce9cd;
background-color:#077CC1;
position:fixed;
bottom:0;
right:0;
padding:.5em;
z-index:200;
}
.div_expand-collapse_all:before {
content:"Rozbalit nebo sbalit všechny sekce"
}
.buttons_expand-collapse_all {
font-size:.8em;
margin-top:.2em;
}
.expand-control-text {
  font-size:130%;
	color:#077CC1
}
</style>
<!-- ======================================= -->
<!-- "Expand All" and "Collapse All" buttons -->
<div class="div_expand-collapse_all"><br />
<button class="buttons_expand-collapse_all" name="expandAll" id="expandAll" type="button">Rozbalit vše</button>
<button class="buttons_expand-collapse_all" name="collapseAll" id="collapseAll" type="button">Sbalit vše</button>
</div>
<!-- =================== -->
<!-- "Expand All" script -->
<script type="text/javascript">
AJS.toInit(function() {
AJS.$('#expandAll').click(function() {
AJS.$('.expand-container').each(function() {
if (AJS.$('.expand-content', this).css('display', 'none').css('opacity', '0')) {
AJS.$('.expand-control .expand-control-icon', this).addClass('expanded');
AJS.$('.expand-content', this).removeClass('expand-hidden');
AJS.$('.expand-content', this).css('display', 'block');
AJS.$('.expand-content', this).css('opacity', '1');
}
});
});
});
</script>
<!-- ===================== -->
<!-- "Collapse All" script -->
<script type="text/javascript">
AJS.toInit(function() {
AJS.$('#collapseAll').click(function() {
AJS.$('.expand-container').each(function() {
if (AJS.$('.expand-content', this).css('display', 'block').css('opacity', '1')) {
AJS.$('.expand-control .expand-control-icon', this).removeClass('expanded');
AJS.$('.expand-content', this).addClass('expand-hidden');
AJS.$('.expand-content', this).css('display', 'none');
AJS.$('.expand-content', this).css('opacity', '0');
}
});
});
});
</script>
<script>
var expandAnchor = function() {
 var hash = decodeURIComponent(window.location.hash);
 if (hash) {
  var hashPageTitle = AJS.params.pageTitle.split(" ").join("");
  if (hash.indexOf(hashPageTitle) === -1) {
   if (jQuery.isNumeric(hashPageTitle.substring(0,1))) {
    hash = "#id-" + hashPageTitle + "-" + hash.slice(1);
   } else {
    hash = "#" + hashPageTitle + "-" + hash.slice(1);
   }
  }
  var escapedId = hash.replace(/[!"$%&'()*+,.\/:;<=>?@[\\\]^`{|}~]/g, "\\$&");
  jQuery(escapedId).parents('.expand-container').children('.expand-hidden').prev().click();
  window.location.href=hash;
 }
}
AJS.toInit(function() {
 // handle initial page load
 expandAnchor();
 // use polling because hashchange event doesn't fire for some reason
 function hashHandler(){
  this.oldHash = window.location.hash;
  this.Check;
  var that = this;
  var detect = function(){
    if(that.oldHash!=window.location.hash){
      console.log("HASH CHANGED - new has" + window.location.hash);
			expandAnchor();
      that.oldHash = window.location.hash;
    }
  };
  this.Check = setInterval(function(){ detect() }, 100);
}
var hashDetection = new hashHandler();
});
</script>