Page tree
No Translation available yet

You have English (United States) selected as language but this page has not been translated yet. Translate the page or view the content in the default space language below.

Display default

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Table of Contents

Unikátní číslo fronty - zadejte jedinečné číslo fronty (číslo lze také navolit pomocí šipek na konci pole). Ze zkušenosti doporučujeme zadávat linky ve trojciferném a fronty ve čtyřciferném formátu. Toto číslo později nelze změnit (povinné pole).

Název - název fronty (povinné pole).

Popis - do tohoto pole zadejte popis fronty.

Rozšířené nastavení

Funkčnost - pokud zvolíte Vypnuto, tak můžeme velice rychle vypnout tuto funkci na frontě a nové hovory se nebudou roztáčet. Hovory, které už jsou roztočeny se automaticky neukončují.

Pracovní čas - zvolte, v jaké pracovní době má dialer roztáčet hovory.

Délka pauzy při predikci - určuje délku pauzy po ukončení hovoru. Příklad: Délka pauzy při predikci je nastavena na 60 sekund a zákazníci hovor průměrně přijímají za 20 sekund, což znamená, že 40 sekund po skončení předchozího hovoru bude roztočen další hovor na stejného agenta.

Počet hovorů na operátora - počet hovorů lze zvolit dvěma způsoby:

  • zvolte přesný počet hovorů, které se budou vytáčet na každého volného operátora,
  • dynamicky - inteligentní algoritmus dynamicky mění počet roztáčených hovorů podle aktuální úspěšnosti dovolání.

Čas na uložení formuláře - čas po dokončení hovoru, který má agent na vytvoření nebo editování formuláře (po uplynutí času systém automaticky zapauzuje agenta – Lajdák).

Odchozí číslo - telefonní číslo, pod kterým se bude volající (operátor) z této fronty prezentovat.

Oznámení přehrané volajícím před vstupem * - oznámení, jež bude přehráno volajícím před vstupem do fronty. Další nahrávky lze přidat v Ústředna → Rozšířené → Systém nahrávek

Oznámení přehrané volajícím po vstupu * -  oznámení, jež bude volajícím 

Zvuk vyzvánění - hudba nebo reklama, která bude hrát volajícímu při čekání ve frontě (klient zahájí čekání ve frontě v případě, že po automatickém vytočení klienta dialerem nebude k dispozici žádný volný operátor): 

  • Předchozí - použije se hudba nastavená z předchozí aplikace
  • Vyzváněcí tón - hovor bude zodpovězen až v době, kdy to zodpoví operátor, volající zákazník slyší vyzváněcí tón
  • default - předdefinovaná hudba,
  • none - bez hudby (ticho).

Max čekací doba - maximální doba, kterou má volající být držen ve frontě, než se pokračuje na další aplikaci. Neomezeně znamená, že volající může čekat neomezeně dlouhou dobu. Klient do fronty přejde v případě, že po automatickém vytočení klienta dialerem nebude k dispozici žádný volný operátor. 

Nahrávat hovory - pokud zvolíte Ano, hovory v této frontě se budou nahrávat.

Multi statusy * - pokud zvolíte možnost Ano, bude možné u dané aktivity zvolit více statusů současně. 

Formuláře 

Vybírání záznamů - můžete si vybrat, který z outbounderových záznamů chcete obsloužit (v kampaních bude možné kliknout na název dané fronty a následně si vybrat záznam).

Přeskočit záznamy - určuje, zda je v dané frontě možné přeskočit záznam (při jeho načtení je možné přeskočit hovor - pokud není zvoleno, je nutné záznam navolat).

Způsob řazení - v jakém pořadí se mají vybírat volné záznamy s formulářem k navolání u operátorů. Nejnovější - záznamy, které jsou vytvořeny/naimportovány jako poslední se budou operátorům nabízet nejdříve, Nejstarší - záznamy, které jsou vytvořeny/naimportovány jako první se budou operátorům nabízet nejdříve.

Přerozdělení záznamů - možnost přiřadit formulář jinému operátorovi (operátoři na sebe musejí mít práva).

Nastavení robotů

Zatroubení - operátor uslyší ve sluchátku pípnutí, pokud mu přijde hovor.

Délka vyzvánění - jak dlouho se má čekat na spojení se zákazníkem.

Počet opakování - kolikrát se má zkoušet volat zákazníkovi, se kterým nedošlo ke spojení.

Prodleva - za jak dlouho se má zkusit opakovaně volat.

Stav při obsazení - jakým volacím stavem má být hovor označen, pokud bude klient obsazen. 

Stav při odmítnutí - jakým volacím stavem má být hovor označen, pokud bude operátor odmítnut klientem. 

Stav při zavěšení dialera - jakým volacím stavem má být hovor označen, pokud zavěsí dialer. Tento volací stav bude nastaven také v případě překročení délky vyzvánění nebo maximální čekací doby.

Stav při zavěšení zákazníka - jakým volacím stavem má být hovor označen, pokud zavěsí zákazník. 

Další aplikace

Další aplikace - po překročení Max. čekací dobyMax. počtu volajícíchMax. délky hovoru, po zakázaném Vstupu do fronty, nebo po Vyhození z fronty systém pokračuje na předem zadaný Cíl (např. Oznámení, hlasová schránka, další fronta atd.).

Anchor
Další aplikace
Další aplikace

Image Added

Makro odkazy *

Image Added

1 - můžete si přidat makro odkaz - zvolte jeho název, URL adresu a klepněte na šedé editační tlačítko pro přesné nastavení odkazu - Otevřít určuje,  zda se má odkaz otevřít; Unikátní určuje, zda má být okno / záložka unikátní (tzn. že bude vždy otevřeno maximálně jedno okno / záložka s tímto odkazem); Popup určuje, zda má být odkaz otevřen v novém okně (pokud zvolíte Ano, můžete také definovat rozměry okna)
2 - přidání nového odkazu
3 - odebrání odkazu