Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Sv translation
languagecs_CZ

Table of Contents

Příprava a inicializace samostatné cli knihovny, parametr <pbx_name> je název Vaší daktela ústředny.

Code Block
languagexml
linenumberstrue
<script type="text/javascript">
var daktelaCli = document.createElement('script');
daktelaCli.src = 'https://<pbx_name>.daktela.com/external/web/cli.js';
daktelaCli.type = 'text/javascript'; daktelaCli.charset = 'utf-8'; daktelaCli.async = true;
daktelaCli.onload = function() {
	var cli = new daktelaCliClass();
	cli.init();
	...
};
document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(daktelaCli);
</script>

Většina následujících funkcí vrací data pomocí návratové funkce callback, má dva parametry a to "data" kde jsou nově načtená data a "error" kde je případný chybový stav.

Code Block
linenumberstrue
var callback = function(data, error) {
	...
};

Načtení nastavení a stavu fronty

Získaná data fronty jsou vrácena v callback funkci a jsou uložena dočasně do localStorage se kterou je vhodné pracovat pomocí "helpers" objektu naší knihovny.

Code Block
languagejs
linenumberstrue
cli.getQueue(server, queue, callback); // server - absolutní url daktela ústředny, queue - objekt fronty obsahující minimálně hodnoty "name" a "accessToken"
// například
cli.getQueue('https://<pbx_name>.daktela.com/', {name:'200',accessToken:'sa67fas84fsa6df4sa68d7'}, callback);

CTC (Click to call)

Inicializace click to call

Objekt fronty je vhodné nejdříve získat pomocí cli.getQueue kdy můžete například ověřit dostupnost fronty, nebo jej můžete složit pouze ze dvou hodnot a to z názvu fronty a accessTokenu.

Code Block
languagejs
linenumberstrue
cli.ctc.init(server, queue); // server - absolutní url daktela ústředny, queue - objekt ctc fronty
// například
cli.ctc.init('https://<pbx_name>.daktela.com/', {name:'200',accessToken:'sa67fas84fsa6df4sa68d7'}); 

Odeslání požadavku

Code Block
languagejs
linenumberstrue
cli.ctc.sendRequest(inputs, callback); // inputs - objekt obsahující párové hodnoty (název pole = hodnota)
// například
cli.ctc.sendRequest({phone:'987654321',nextcall:'now',_options:{test:'test'}}, callback);

Web chat

Inicializace chatu

Objekt fronty je vhodné nejdříve získat pomocí cli.getQueue (nebo pokud probíhá chat tak z localStorage hodnoty "daktela_chat_queue") kdy můžete například ověřit dostupnost fronty, nebo jej můžete složit pouze ze dvou hodnot a to z názvu fronty a accessTokenu.
Objekt chatu je prázdný (nebo pokud probíhá chat tak z localStorage hodnoty "daktela_chat_chat").

Code Block
linenumberstrue
cli.chat.init(server, queue, chat); // queue - je objekt fronty, chat - je objekt právě probíhajícího chatu
// například
cli.chat.init('https://<pbx_name>.daktela.com/', {name:'200',accessToken:'sa67fas84fsa6df4sa68d7'}, {});


NEDOKONČENO .. popis bude doplněn co nejdříve


Sv translation
languageen_US

Table of Contents

Preparing and initializing of separate CLI library, parameter <pbx_name> is the name of your daktela pbx.

Code Block
languagejs
linenumberstrue
<script type="text/javascript">
var daktelaCli = document.createElement('script');
daktelaCli.src = 'https://<pbx_name>.daktela.com/external/web/cli.js';
daktelaCli.type = 'text/javascript'; daktelaCli.charset = 'utf-8'; daktelaCli.async = true;
daktelaCli.onload = function() {
	var cli = new daktelaCliClass();
	cli.init();
	...
};
document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(daktelaCli);
</script>

Most of the following functions return data using the callback return function, it has two parameters, namely "data" where newly retrieved data and "error" are the possible error state.

Code Block
languagejs
linenumberstrue
var callback = function(data, error) {
	...
};

Loading queue settings and status

The retrieved queue data is returned in the callback function and is temporarily stored in localStorage with which it is advisable to work with the "helpers" object of our library.

Code Block
languagejs
linenumberstrue
cli.getQueue(server, queue, callback); // server - absolute url of daktela pbx, queue - object of queue containing at least values "name" and "accessToken"
// for exmaple
cli.getQueue('https://<pbx_name>.daktela.com/', {name:'200',accessToken:'sa67fas84fsa6df4sa68d7'}, callback);

CTC (Click to call)

Inicializing of click to call

You should first get the queue object using cli.getQueue, when you can for example verify queue availability, or you can only fold it from two values, from queue name and accessToken.

Code Block
languagejs
linenumberstrue
cli.ctc.init(server, queue); // server - absolute url of daktela pbx, queue - object of CTC queue
// for example
cli.ctc.init('https://<pbx_name>.daktela.com/', {name:'200',accessToken:'sa67fas84fsa6df4sa68d7'});

Submit a request

Code Block
languagejs
linenumberstrue
cli.ctc.sendRequest(inputs, callback); // inputs - object containing pair values (field name = value)
// for example
cli.ctc.sendRequest({phone:'987654321',nextcall:'now',_options:{test:'test'}}, callback);

Web chat

Inicializing of webchat

You should first get the queue object using cli.getQueue (or if there is chat from the localStorage value "daktela_chat_queue") when you can for example verify queue availability, or you can fold it only from two values, from queue name and accessToken.
The chat object is empty (or if there is chat from the localStorage value "daktela_chat_chat").

Code Block
languagejs
linenumberstrue
cli.chat.init(server, queue, chat); // queue - object of chat queue, chat - object of an ongoing chat
// for example
cli.chat.init('https://<pbx_name>.daktela.com/', {name:'200',accessToken:'sa67fas84fsa6df4sa68d7'}, {});


DISCONTINUED .. description will be completed as soon as possible