Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Sv translation
languagecs_CZ


Stručný úvod do základní syntaxe regulárních výrazů:


Metaznaky - znaky se speciálním významem

Znak Význam
( )seskupuje znaky uvnitř do jedné skupiny
^začátek řetězce nebo začátek řádku
$konec řetězce nebo znak před začátkem řádku
[ ]seskupuje třídu znaků, hledá se jeden z uvedených znaků
.jakýkoliv jeden znak (mimo znaku nového řádku \n)
{ }

začátek určení rozsahu opakování předcházejícího symbolu

\potlačuje metacharakter následujícího znaku
|OR - odděluje možné variantyKvantifikátory - jejich pomocí můžeme specifikovat počet opakování určitého znaku či skupiny znaků

Kvantifikátor Význam
*0 nebo více výskyt předcházejícího znaku
+1 nebo více výskyt předcházejícího znaku
?0 nebo 1 výskyt předcházejícího znaku
{POČET}výskyt předcházejícího znaku přesně POČET krát
{MIN,}výskyt předcházejícího znaku aspoň MIN krát
{MIN, MAX}výskyt předcházejícího znaku aspoň MIN krát a nejvíce MAX krátPříklady tvorby jednodušších regulárních výrazů můžete najít například zde: http://www.zezula.net/cz/prog/regularni_vyrazy.html

Note
Pokud chcete o konstrukci regulárních výrazů vědět více, můžete použít například dokumentraci zde.


Sv translation
languageen_US


A brief introduction to syntax of regular expressions:


Metacharacters - characters with special meaning

CharacterMeaning
( )groups the characters inside to one group
^beginning of the string or beginning of the line
$end of the string or end of the line
[ ]groups the characters class
.any one character (except new line character \n)
{ }specify the repeat range of the previous symbol
\following character is not metacharacter of regex but regular character
|OR - dividing possible variantsQuantifiers - with their help is possible to specify number of repetitions of certain character or group of characters

QuantifierMeaning
*0 or more occurrences of previous character
+1 or more occurrences of previous character
?0 or 1 occurrence of previous character
{NUMBER}occurrence of previous character equals NUMBER in brackets
{MIN,}occurrence of previous character at least MIN times
{MIN, MAX}occurrence of previous character at least MIN times and most MAX times


Examples of creation of simpler regular expressions can be found here: https://medium.com/factory-mind/regex-tutorial-a-simple-cheatsheet-by-examples-649dc1c3f285

Note

If you want to know more about construction of regular expressions, you can use e.g. this documentation.