Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Sv translation
languagecs_CZ

HTML formátování pracuje na principu tzv. tagů, pomocí kterých můžete určit formátování textu, vložit do textu hypertextový odkaz nebo obrázek, atd.

Příklad několika základních tagů:

<br /> zalomení řádku (tento tag použijte vždy na konci řádku, bez jeho pouzití bude výsledný text bez zalomení) - nepárový tag
<b> tučné písmo - párový tag, ukončuje se tagem </b>
<i> kurzíva - párový tag, ukončuje se tagem </i>
<u> podtržené písmo - párový tag, ukončuje se tagem</u>
<s> přeškrtnuté písmo - párový tag, ukončuje se tagem</s>
<hr /horizontální čára - nepárový tag
<a href="http://www.vaseadresa.com">zobrazený text</a> vložení odkazu na webovou stránku  

Například následujicí podpis:

Operátor 1
Daktela - virtualni ustredny a kontaktni centra
http://www.daktela.com/
http://www.voipobchod.cz/shop/
Tel: +420-226211245

nadefinujete pomocí šablony takto:

Code Block
languagexml
<b>Operátor 1</b><br />
Daktela - virtualni ustredny a kontaktni centra<br />
<a href="http://www.daktela.com/">http://www.daktela.com/</a>
<a href="http://www.voipobchod.cz/shop/">http://www.voipobchod.cz/shop/</a>
Tel: +420-226211245<br /><br />


Note
iconfalse

Více se o základech HTML syntaxe můžete dozvědět například zde


Sv translation
languageen_US

HTML formatting works on principle of so-called tags using which is possible to determine text formattting, add a hypertext link to text or image, etc. 

Example of few basic tags: 

<br /> line break (use this tag only at the end of the line, without using this tag will be text without line break) - unpaired tag

<b> bold font - paired tag, ending with tag </b>

<i> italics - paired tag, ending with tag </i>

<u> underlined font - paired tag, ending with tag </u>

<s> crossed out font - paired tag, ending with tag </s>

<hr /> horizontal line - unpaired tag

<a href="http://www.youraddress.com">displayed text</a> adding a link to website

For example following signature:

Agent 1 
Daktela - all-in-one contact center
http://www.daktela.com/
http://www.voipobchod.cz/shop/
Contact: +420-226211245

can be defined like this: 

Code Block
<b>Agent 1</b><br />
Daktela - all-in-one contact center
<a href="http://www.daktela.com/">http://www.daktela.com/</a>
<a href="http://www.voipobchod.cz/shop/">http://www.voipobchod.cz/shop/</a>
Contact: +420-226211245<br /><br />


Note

More about basic HTML syntax can be found for example here.