Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Sv translation
languagecs_CZ


Note

 Pokud chcete v dialplánu použít volací vzor,  musí vždy začínat znakem _ (podtržítko)

X vyhovuje jakékoliv číslici 0-9

Z odpovídá libovolné číslici 1-9

N vyhovuje jakékoliv číslici 2-9

[1237-9] vyhovuje jakékoliv číslici v závorce, v tomto případě (1,2,3,7,8,9)

. zástupný znak, vyhovuje jednomu nebo více znaků

příklad: vzoru _[2-8]XXXXXXXX vyhoví všechna čísla o délce 9 znaků, začínající 2-8

| odděluje prefix od čísla (například, 9|NXXXXXX by odpovídalo, pokud někdo vytočí "95551234" ale do kanálů projde pouze "5551234" )

 

Pro detailní informace o asterisk dialplánu se můžete podívat na Asterisk dokumentaci.

Sv translation
languageen_US


Note

If you want to use call patern in dialplan, it has to always start with character _ (underscore).

X matches any number from 0-9 scale

Z matches any number from 1-9 scale

N matches any number from 2-9 scale 

[1237-9] matches any number or letter in the brackets, in this case these are the numbers (1,2,3,7,9)

. wildcard, matches one or more characters

example: this pattern _[2-8]XXXXXXXX matches all numbers of 9 characters length and starting with number from 2-9 scale

is separating prefix from number (example: 9|NXXXXXX would match if someone dial "95551234" but to canals will pass only "5551234")


For more detailed informations about asterisk dialplan is possible to use Asterisk documentation