Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Sv translation
languagecs_CZ

Importy a exporty

Při importu dat do ústředny je třeba věnovat pozornost formátu importovaných dat, zejména pak telefonním číslům a položkám typu datum.

Warning

U telefonních čísel důrazně doporučujeme  aby sloupec ve kterém budou telefonní čísla byl VŽDY typu text. Pokud sloupec nebude typu text, nelze zaručit správnost tvaru telefonních čísel, zvláště pokud telefonní čísla začínají 0.


Note
titleFormátování prázdných buněk

Pokud se v importovaném souboru vyskytují i prázdné buňky, je možné, že tyto prázdné řádky budou označeny jako errorové.


Sv translation
languageen_US

Imports and exports

While importing data to the PBX is necessary to pay attention to format of imported data, especially to phone number and items od date type. 

Warning

At phone numbers we emphatically recommend that column with phone number will be ALWAYS text type. If the column will not be text type, it can not be guaranteed the correct form of phone numbers, especially when phone numbers start with 0.


Note
titleFormatting of blank columns

If imported file contains blank columns, it might happen that these blank columns would be indicated as errors.