Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Sv translation
languagecs_CZ

Celý klientský webchat je tvořen několika prvky a to:

 • inicializací (vždy vložena do klientských stránek)
 • šablonou (html / css)
 • ovládacím JS skriptem (z daktela ústředny)

Vlastní šablona

Pokud chcete použít nějaký speciální design nebo funkcionalitu, je třeba přidat další proměnnou inicializace klientského skriptu, a to "daktelaConfig.template" s hodnotou:
0 = nestahuj žádnou šablonu, šablona je už zaimplementována přímo v html webu
1 = defaultní šablona a chování stahovaná z ústředny
"chat-pattern.tpl" = název souboru šablony včetně celé cesty jeho umístění (relativní či absolutní)

Soubor šablony je tedy třeba uložit na webhosting kde webchat poběží, nebo libovolný jiný webhosting, a je tvořen css a html částí, které je možné měnit v závislosti na požadované funkcionalitě.

Note
titlePoužití na externím webhostingu

Při používání šablony z jiného webhostingu než běží klientův web je nutné do šablony dodat odesílání těchto hlaviček

header('Access-Control-Allow-Origin: *');
header('Access-Control-Allow-Methods: GET');

Vzor šablony je možné získat z ústředny:
V sekci "Spravovat" > "Fronty" je v řádku s chatovou frontou odkaz "HTML wizard". V popup okně wizardu je v pravé části náhled chatu a pod ním malé tlačítko "Stáhnout tuto šablonu".

Výhody a nevýhody

 • Sami si řešíte přepínání a překlady šablony chatu do svých jazykových verzí.
 • Sami si řešíte přepínání on-line / off-line stavu (pracovní dobu).
 • Při updatu daktely na verzi, kde se mění šablona, je nutné si upravit i vlastní šablonu.

Speciální parametry

Všechny parametry klientského skriptu:

Code Block
languagejs
linenumberstrue
daktelaConfig.server = ''; // absolutní url Vaší daktela ústředny
daktelaConfig.queue = {}; // objekt s nastavením fronty, je možné přidat další vlastnosti, které jsou načteny z /external/web/api/queue.json, stejný json objekt může být vložen do vlastní šablony do elementu id="daktela-web-queuedata"

daktelaConfig.template = 1; // 0 = nenačítat, html šablony je už obsaženo ve stránce, 1 = načíst šablonu z ústředny (výchozí), 'url_string' = načíst vlastní šablonu z externího souboru
daktelaConfig.readinfo = 0; // 0 = nenačítat, data jsou v šabloně, 1 = načíst z daktely okamžitě / z localStorage (výchozí)
daktelaConfig.autoinputs_chat = {}; // objekt s hodnotami, které budou automaticky použity při spouštění políček, klíč je název políčka, hodnota je hodnota políčka, je-li zadáno automatické zadávání, neexistuje žádná otázka týkající se názvu, e-mailu a telefonu, klient může přímo psát zprávu
daktelaConfig.autoinputs_ctc = {}; // objekt s hodnotami, které budou automaticky použity při spouštění políček, klíč je název políčka, hodnota je hodnota políčka
daktelaConfig.templates = {}; // vizuální šablony pro javascript, vložené html vlastnosti jsou: customInput, queueOption, nextCallOption, messageUser, messageUserFile, messageSystem, messageTyping, messageImages, messageFiles, chatUserImage, bubbleImage
daktelaConfig.events = { // objekt s funkcemi událostí pro skripty zákazníků, vlastnosti jsou: 
	template: function(){}, // je po načtení šablony a lze jej použít pro vlastní změny šablon / textů, 
	running: function(){}, // je když všechny skripty / html / události chatu jsou aktivní, 
	update: function(data){} // je po každém obnovení chatu, vrácení dat ze serveru
};


Sv translation
languageen_US

The entire client webchat is made up of several elements:

 • initialization (always inserted into client pages)
 • template (html / css)
 • control JS script (from daktela pbx)

Custom template

If you want to use some special design or functionality, you need to add next client initialization variable, "daktelaConfig.template", with the value:
0 = do not download any template, the template is already implemented directly in the site html

1 = default template and behavior downloaded from the pbx

"chat-pattern.tpl" = template file name, including the entire path of its location (relative or absolute)

Therefore, the template file should be saved to the webhosting where the webchat will run or any other webhosting, and it is made up of css and html parts that can be changed depending on the required functionality.

Note
titleUsing on external webhosting

When using a template from a webhosting other than the client's web site, it is necessary to send these headers to the template

header('Access-Control-Allow-Origin: *');
header('Access-Control-Allow-Methods: GET');

Template template can be obtained from the daktela pbx:
In the "Manage" > "Queues" section, the "HTML wizard" link is in the chat queue line. In the wizard's popup window, the "Download this template" button is on the right side of the chat preview.

Advantages and disadvantages

 • You can solve switching and translating chat templates into your own language versions.
 • You can solve online / off-line switching (working time) yourself.
 • When updating daktela to the next version where the template changes, you also need to change your own template.

Special parameters

All client script parameters:


Code Block
languagejs
linenumberstrue
daktelaConfig.server = ''; // absolute url of our daktela pbx
daktelaConfig.queue = {}; // object with settings of queue, is possible add another properties which are othervise loaded from /external/web/api/queue.json, the same json object can be inserted in custom template in element ith id="daktela-web-queuedata"

daktelaConfig.template = 1; // 0 = dont load, template is in website html, 1 = load template from daktela, 'url_string' = read custom template from external file
daktelaConfig.readinfo = 0; // 0 = dont read, data are in template, 1 = read from daktela immediately / from localStorage
daktelaConfig.autoinputs_chat = {}; // object with strings which will be automaticaly used in starting inputs, key is name of input, value is value of input, if autoinputs is set, there is no question for title, email and phone, client can directly write message
daktelaConfig.autoinputs_ctc = {}; // object with strings which will be automaticaly used in starting inputs, key is name of input, value is value of input
daktelaConfig.templates = {}; // visual templates for javascript inserted html properties are: customInput, queueOption, nextCallOption, messageUser, messageUserFile, messageSystem, messageTyping, messageImages, messageFiles, chatUserImage, bubbleImage
daktelaConfig.events = { // object with event functions for customers scripts, properties are: 
	template: function(){}, // is after template is loaded and can be used for custom changes of template/texts, 
	running: function(){}, // is after all scripts/html/events of chat are active, 
	update: function(data){} // is after every chat update returned from server
};