Page tree
No Translation available yet

You have English (United States) selected as language but this page has not been translated yet. Translate the page or view the content in the default space language below.

Display default

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Sv translation
languagecs_CZ

Tento modul umožňuje nasměrovat zákazníky, kteří se dovolají do ústředny, na správné oddělení, případně na správné operátory, a to prostřednictvím prostého vyslovení požadované volby do telefonu. Modul tak nahrazuje IVR, ve kterém se volby zadávají prostřednictvím klávesnice na telefonu.

Náhled okna Call steering

Image Modified


Nastavení → Ústředna → Call steering

1 - vyhledávání pomocí filtru
2 - zrušení aktuálního filtrování či označení
3 - hromadná úprava označených call steeringů (zobrazí se okno, ve kterém můžete upravit jednotlivé položky call steeringů)
4 - odstranění označených call steeringů
5 - vytvoření nového call steeringu
6 - export call steeringů
7 - import call steeringů
8 - detail nebo úprava call steeringu (stejným způsobem jako při vytváření nového call steeringu)
9 - klonovat call steering (provádí se stejným způsobem jako při vytváření nového call steeringu s rozdílem, že budou položky předvyplněny údaji z klonovaného call steeringu)
10 - smazat call steering

Vytvořit nový call steering

Po kliknutí na tlačítko Přidat nový bude otevřena stránka, ve které lze vytvořit nový call steering. Postupujte podle následujícího obrázku. Po vytvoření call steeringu je nutné ho přiřadit k nějakému příchozímu směrování.

Image Modified


Nastavení → Ústředna → Call steering → Přidat nový

1 - název
2 - jazyk, kterým klient mluví
3 - doba v sekundách, kterou má klient na sdělení požadavku
4 - po kolika sekundách ticha se zastaví nahrávání - nezávisle na nastavení doby mluvení z bodu č. 3
5 - nahrávka, která zazní před klientovým požadavkem
6 - nahrávka, která zazní  po té, co klient zadá požadavek (tedy v průběhu zpracovávání požadavku)
7 - kdy bude nahráván klientův požadavek; After beep - po zaznění uvítací hlášky a pípnutí, Realtime - během přehrávání uvítací hlášky (zde je třeba mít vhodně nastavené doby z bodů č. 3 a 4)
8 - podle jaké logiky má call steering postupovat po přijetí klientova požadavku:

  • Widget - pouze pošle přepis odposlechnutého požadavku do aktivitového widgetu. Abyste přepis viděli, je nutné mít v Další aplikaci (bod č. 10) zvolenou frontu a jejím formuláři mít widget Přepis
  • Preferovaný člen - hovor přepadne do Další aplikace (bod č. 10) a preferovaný uživatel je zvolen podle přepisu odposlechnutého požadavku.
  • Fronta - přepis odposlechnutého požadavku se snaží najít odpovídající frontu, pokud se mu to nepodaří, skončí hovor v Další aplikaci (bod č. 10). 
  • Custom directions - hovor můžete různě směrovat pomocí vlastních klíčových slov. Tedy v klíčových slovech můžete mít názvy front, oddělení nebo třeba uživatelů. Při zvolení této možnosti se ještě zobrazí sekce Cíle, kterou popisuje následující obrázek. Do bodu A napište klíčová slova pro tento cíl. Bod B funguje jako Další aplikace, tedy co se má s hovorem stát dále. V bodu C můžete vybrat preferovaného uživatele (v případě, že hovor směrujete do nějaké fronty). Body D a E umožní přidat, respektive odebrat cíl.
    Image Modified

9 - minimální hodnota procentuální podobnosti mezi přepisem řeči a popisem nápovědy. Pokud nebude nalezena shoda nad určeným limitem, bude hovor přesměrován podle do Další aplikace (bod č. 10).
10 - další aplikace, tedy co se má stát s hovorem, pro jehož přepis nebude nalezena shoda. Případně sem budou přesměrovávány hovory podle call steeringové logiky (bod č. 8).

Sv translation
languageen_US

This module is allowing to direct clients who called the PBX to right department, eventually to right agents and all through mere pronouncement of desired option to phone. Module replaces IVR in which are options entered through phone's keypad.

Preview of the window Call steering

Image Added

Settings → PBX → Call steering

1 - searching using filter
2 - cancel of current filtering or marking
3 - editing in bulk of marked call steerings (window will be displayed in which is possible to edit each item of call steering)
4 - deleting in bulk of marked call steerings
5 - after clicking on this button is possible to create new call steering
6 - after clicking on this button will be existing call steering exported
7 - after clicking on this button is possible to import new call steering
8 - after clicking on call steering's name will be displayed its detail in which is possible to edit the call steering
9 - after clicking on this button is possible to clone the call steering
10 - after clicking on this button will be the call steering deleted